KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học Năm học 2017-2018 ​